Ons team

Schoolleiding en schoolteams
De vier scholen van Het Kwartet werken samen onder leiding van één directeur. De directeur werkt volgens een vast rooster, waarbij zij elke week één dag op elke school is. De leerkrachten en ouders kennen haar rooster. Dit betekent derhalve dat zij er regelmatig niet is en dat de teams zeer zelfstandig en zelfverantwoordelijk moeten zijn. Maar dat is geen probleem, want dat verwachten zij ook van hun leerlingen. Het beleid en de toekomstplannen worden door de directeur en de coördinator van elke school voorbereid en daarna met de teams gedeeld. Hierdoor ontstaat een meerjarenplanning die door een ieder wordt gedragen. De samenwerking van alle scholen betekent ook dat er niet alleen een directeur is, maar ook een gezamenlijke ICT-er, een gezamenlijke management assistent en twee elkaar aanvullende interne begeleiders.

Taakverdeling binnen een team van een school
Naast de taken als IB-er, MR-lid en ICT-er, zijn er op de school nog heel veel andere  taken die moeten worden uitgevoerd. Denk aan de organisatie van Sint- en kerstvieringen en andere feesten, sportactiviteiten, maken van de nieuwsbrieven. Al deze taken worden aan het begin van ieder schooljaar, in overleg met de teams, verdeeld over de teamleden en commissies.

Groepsleerkrachten
Obs 't Tilletje in Warder en Obs Middelie hebben  ongeveer 70 leerlingen verdeeld over vier groepen, Obs Prinses Beatrix in Kwadijk en Obs Meester Haye in Beets hebben 50 leerlingen verdeeld over drie groepen.  De groepen zijn ingedeeld volgens het zogenaamde leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat leerlingen van een zelfde leeftijd in één groep worden geplaatst en gedurende het jaar vrijwel dezelfde basisstof doorlopen. 
Iedere groep heeft tenminste één vaste groepsleerkracht; soms heeft een groep twee vaste groepsleerkrachten die in deeltijd werken. Onderwijskundig is dat geen bezwaar omdat de afstemming tussen de leraren goed is.

De rol van de leerkracht is van groot belang. Zij/hij zorgt voor een motiverende, veilige en taakgerichte sfeer in zijn of haar groep, waarbij zelfstandigheid en eigen initiatief van leerlingen worden gestimuleerd. De leerkracht is ervoor verantwoordelijk dat kinderen zich in alle opzichten veilig voelen op school en er met plezier heen gaan. De leerkracht begeleidt -naast de cognitieve ontwikkeling- ook de sociaal-emotionele vorming van de kinderen. Samenwerking is erg belangrijk in elke groep en de leerkracht stimuleert dit. Want alleen samen komen we verder! Dat betekent ook dat we conflicten en meningsverschillen samen oplossen. 

Ons onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Het schoolteam volgt scholing die voornamelijk vakinhoudelijk is en die onder andere wordt verzorgd door Schoolbegeleiding Zaanstreek-Waterland en door ons schoolbestuur OPSPOOR. Waar dat mogelijk is zullen we zoveel mogelijk scholingsactiviteiten en zaken gericht op kwaliteitsverbetering organiseren voor de vier scholen samen. Dat is efficiënt, je leert van elkaar en er wordt optimaal gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten. Gedurende het schooljaar plannen we daarom een aantal studiedagen en regelmatig bouwoverleggen tussen de vier scholen. 
 
Interne begeleiding
De intern begeleiders zijn leerkrachten die belast zijn met het coördineren van de extra zorg en begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. Dit kan zijn op cognitief, sociaal of gedragsmatig gebied. De begeleiding richt zich op de kinderen, de ouders, de leerkrachten of een combinatie hiervan. Ook de contacten met hulpverleners loopt via de intern begeleiders.
 
Vakleerkrachten voor gymnastiek, muziek en beeldende vorming
Vakleerkrachten geven les in één vak. Op onze scholen hebben we een vakleerkracht voor gymnastiek. Er wordt er één of twee keer per week gegymd in de gymzaal. 
Ook wordt er door een vakleerkracht muziekles en beeldende vorming gegeven.


 

Leerlingen aan het woord

"De leerkrachten helpen goed met wat ik moet leren en ze geven goed levelwerkadvies."

"En we doen veel leuke dingen zoals crea en muziek. Dat vind ik heel belangrijk" - leerling obs Middelie